Kind oudergesprekken op De Bonkelaar

Natuurlijk zie je op veel scholen vormen van gesprekken met leerkracht, kind en ouders. Waarom is het op onze Daltonschool dan anders?

Doordat Daltonscholen sinds een aantal jaren de focus op de 3 pijlers samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid heeft verbreed met de pijlers reflectie en doelmatigheid/effectiviteit is er een bewustwording gekomen onder leerkrachten, dat het kunnen reflecteren een voorwaarde is om je eigen leerproces te sturen en je eigen verantwoordelijkheden te kunnen nemen. Aangezien de meest onbevreesde mensen vermoedelijk vaak ook zelfsturende mensen zijn, ligt het voor de hand dat wij kinderen leren hoe ze kunnen reflecteren. Wij leren ze kijken naar: wat ze doen, waarom ze het doen en of ze het goed doen. Hoe beter kinderen dit kunnen hoe meer ze eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling. Ze worden beter in staat om de gegeven verantwoordelijkheid te dragen.

De voorgaande zin maakt duidelijk hoezeer de 5 daltonpeilers met elkaar te maken hebben en hoe ze onderling verbonden zijn met elkaar. Doordat de Bonkelaar al jarenlang bewust kinderen leert om alle vaardigheden die bij de peilers horen zich eigen te maken, heeft zij een voorsprong op andere scholen. Een goede Daltonschool kan zich onderscheiden van de normale school die ook kind-oudergesprekken voert. Inhoudelijk en kwalitatief zouden wij in staat moeten zijn om deze gesprekken beter, effectiever en doelmatiger te voeren dan de anderen. Simpelweg door alles wat we in ons hele onderwijs bewust aan Daltonvaardigheden aan kinderen leren.