DORR

Activiteiten in groep 1 en 2 

Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal en activiteiten zijn waardoor de kleuters leren hun basistalenten te ontwikkelen en leren communiceren, controle krijgen over hun grove en fijne motoriek, denkstappen maken en concentratie en zelfvertrouwen opbouwen in een sociaal-emotioneel stabiele omgeving. We praten veel met kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden en begrippen leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere taal-, lees- en rekenonderwijs. 

We volgen, diagnosticeren en begeleiden de kinderen t.a.v. de volgende  ontwikkelingsaspecten: 

 1. Ontwikkeling in spel 
 2. Vaardigheidsontwikkeling in gedrag 
 3. Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 4. Taal en begrippenkennis 
 5. Motoriek 
 6. Muzikale vorming 
 7. Zintuiglijke- en ruimtelijke ontwikkeling 
 8. Zelfredzaamheid 

De eerste jaren van de basisschool zijn erg belangrijk. In deze periode komen kinderen in aanraking met vaardigheden die ze bij hun verdere schoolloopbaan nodig hebben. De basis wordt hier gelegd. Het is van wezenlijk belang dat kinderen in deze periode goed worden begeleid en dat achterstanden snel gesignaleerd worden. 

DORR (Dagelijks Observeren, Registreren en Rapporteren) is een observatiepakket waarmee we de ontwikkeling goed in kaart kunnen brengen op alle leer- en ontwikkelingslijnen. De observatiegegevens laten een goed beeld zien van het ontwikkelingsverloop van een leerling, het hele jaar door. 

De gegevens van alle leerlingen worden in een groepsoverzicht gezet. Aan de hand van deze gegevens worden nieuwe activiteiten aangeboden in de groep, in kleine groepjes of aan individuele leerlingen. 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere uitgangspunten van DORR: 

 1. onderwijs blijft middels DORR flexibel 
 2. kinderen worden geobserveerd vanuit natuurlijke speelleersituaties 
 3. er zit structuur in het observeren 
 4. het signaleert vroegtijdige problemen 
 5. het brengt het ontwikkelingsverloop van kinderen in beeld 
 6. hulpmiddel bij de rapportage naar ouders 
 7. observatie vanuit leer- en ontwikkelingslijnen 
 8. observatie vanuit verschillende leerstijlen en voorkeursintelligenties van kinderen 

Als een kind problemen in de ontwikkeling heeft dan is er speciale begeleiding nodig. Op school zullen we hier dan ook aandacht aan besteden. Soms zullen we met het kind oefenen hoe het in de kring beter mee kan doen. Het kan ook betekenen dat we bijvoorbeeld het kind leren om anders te spelen of hoe het met anderen om kan gaan. De speciale hulp vindt meestal in de klas plaats. In een enkel geval roepen we de hulp in van collega’s, de interne begeleider of deskundigen van buiten de school. Mochten we dat nodig achten dan hoort u dat uiteraard van ons.