Wat is Dalton?

De Bonkelaar is een school waar al sinds 1989 gewerkt wordt vanuit de Daltonvisie.
In het Daltononderwijs worden kinderen van jongs af gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, onderlinge samenwerking en reflectie. Deze kernwaarden worden begrensd door de verantwoordelijkheid van het kind tegenover zichzelf en anderen. Door de vrijheid tot handelen, het zelf bezig zijn en zelf ontdekken behoudt het kind leerplezier. De leerkracht kan aansluiten bij de capaciteiten van het kind.

De vijf kernwaarden van Daltononderwijs

Het aspect verantwoordelijkheid is essentieel voor de ontplooiingsmogelijkheden van een kind. Het beheersen ervan moet worden geleerd, dat is een taak van de school. In een geleidelijk leerproces wordt het kind vertrouwd gemaakt met zijn eigen verantwoordelijkheid. Daarbij zijn duidelijke verschillen in: verantwoordelijkheid krijgen, verantwoordelijkheid dragen en verantwoordelijkheid nemen.

Een kind wil actief en ontdekkend bezig zijn. Het leerplezier verdwijnt als het urenlang moet luisteren.
Zelfstandigheid betekent zelfwerkzaamheid en dit leidt vaak tot betere begripsvorming bij de leerling. Omdat een kind actiever is op school wordt de beschikbare leertijd effectiever en efficiënter gebruikt. De verantwoordelijkheid is de beperking van de zelfstandigheid. Kinderen wordt geleerd zelfstandig en onder eigen verantwoording problemen te kunnen oplossen en beslissingen te nemen.

Het principe samenwerking sluit prima aan bij de maatschappij, waar veel in teamverband wordt geopereerd en dus wordt samengewerkt. Belangrijk aspect is dat de kinderen elkaar volgens dit principe kunnen helpen.
Dit kan door het stellen van vragen aan andere leerlingen, het samen zoeken naar oplossingen en het geven van suggesties aan elkaar. Het leren ervaren en gebruik maken van de (on)mogelijkheden van jezelf en een ander kunnen bijdragen tot een goed en sociaal functioneren.

In de klas wordt reflectie ingezet om leerlingen geleidelijk te leren zichzelf te sturen. Het gaat hierbij om het leren denken  over jezelf en over je eigen leren. In het bijzonder: vooruit denken, plannen van de taak, keuzes maken, het stellen van eigen doelen, wat ga ik doen en hoe ga ik dat doen. Bij reflecteren is het een kwestie van leren door te doen. De vraag die het kind in dit geval aan de leerkracht stelt is: help me het zelf te doen.

Effectiviteit en doelmatigheid. 

Er wordt van alle scholen in Nederland verwacht dat zij opbrengstgericht werken. Op de Bonkelaar doen wij dit daarom ook. Wij vinden goed passende opbrengsten belangrijk. Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Wij willen op de Bonkelaar graag dat kinderen zoveel mogelijk ‘eigenaar’ zijn van hun eigen ontwikkeling. Dit zijn ze doordat ze het werk en de expliciete directe instructie deels zelfstandig plannen. Kinderen leggen elkaar regelmatig lesstof uit en de leerkracht wordt er pas bijgehaald als ze het onderling niet lukt. Ook kiezen ze zelf hun werkplek. De ene keer een stille werkplek, de andere keer een overleg, of samenwerkplek. Belangrijk middel voor de effectiviteit ten aanzien van de taken die de kinderen maken en de doelen die ze willen halen is de taakbrief, waarop wekelijks de doelen en bijbehorende taken staan. Hiermee plannen de kinderen hun werk. 

Daarnaast Leren kinderen om doelmatig te werken. In de kind-oudergesprekken leren kinderen doelen te stellen voor zichzelf.  Dit kunnen doelen zijn als ik wil mijn veters leren strikken, of ik ken volgende week de tafel van 7. Dit zijn doelen gericht op de leerstof.  Maar het kunnen ook doelen zijn als: ik wil eerder om hulp vragen als ik er niet uitkom, ik wil leren om een ander uit te laten praten, zodat ik  beter kan samenwerken. Verder stellen kinderen wekelijks doelen op de taakbrief. Hierbij worden kinderen ondersteund door de leerkracht. 

Het uiteindelijke doel is dat alle kinderen kritische mensen worden die zonder vrees in democratische maatschappij een waardevolle bijdrage kunnen leveren.   

Het is dus niet voldoende om leerlingen te zeggen dat ze zelfstandig mogen werken en in vrijheid keuzes mogen maken. De meeste jonge kinderen hebben geen realistisch beeld van hun eigen prestaties en moeten dus begeleid worden in dit proces