De OR en de MR

Ouderraad

Onze school heeft een oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad (OR).  Deze ouders zijn zo goed mogelijk verdeeld over de verschillende locaties en over de groepen. Op deze wijze krijgen we een goed beeld van wat er leeft op school. De ouderraad werkt nauw samen met de directie, de leerkrachten en de medezeggenschapsraad.

Wat doet de ouderraad

De ouderraad organiseert verschillende activiteiten. Daarnaast heeft de oudervereniging als doel het behartigen van de belangen van ouders en kinderen.
In samenwerking met het team en ouders van buiten de ouderraad worden o.a.  de volgende activiteiten georganiseerd:

 

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Pasen
  • Eerst en laatste schooldag

 

Verder bied de ouderraad ondersteuning bij de uitvoeringen van de musical van de groepen 8 en stelt budget beschikbaar voor de IVN (natuurouders).

Samenstelling Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Locatie Rotsduif
Miranda Timpers (secretaris), Gema Wiggers,  Desy Robben, Gwen Hardon, Joyce Brinkers, Paul Balstra 

 

Locatie Toorop
Frank Tuenter (1ste penningmeester), Joris Jaarsma (2de penningmeester), Akgül Nergiz, Thekla van Drie, Arthur van Stuivenberg. Sonja Jaarsma, Michelle Wassink, Peggy Kablau

Ouderbijdrage

Op onze school wordt een vrijwillige ouderbijdrage per kind gevraagd. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïnd en beheerd door onze penningmeesters. Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor de vele activiteiten die worden georganiseerd zoals hierboven genoemd.Zonder ouderbijdrage en de inzet van de ouderraad, is het niet mogelijk al deze activiteiten plaats te laten vinden.

Hulp van ouders

Naast nieuwe ouderraadsleden zijn wij ook altijd op zoek naar ouders van buiten de ouderraad die ons willen helpen met het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld Pasen, laatste schooldag. U hoeft dus niet persé lid te zijn van de ouderraad om te helpen. Schroom niet om uw hulp of organisatietalent aan te bieden.

Belangstelling

Is de ouderraad iets voor u, stuur dan een mailbericht met uw belangstelling of vragen naar or@bonkelaaropoa.nl.

Medezeggenschapsraad

 

 

De MR van de Bonkelaar is een enthousiaste club mensen, die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie, communicatie). Hierover spreken wij met de directie en met onze achterban, bestaande uit ouders en personeel.

Taken van de Medezeggenschapsraad

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij behorende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school.

 

 

 

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. Een voorbeeld: wanneer de MR met de directie spreekt over veranderingen in de taakverdeling en taakbelasting van het personeel dan hebben de leerkrachten instemmingsrecht. Over andere onderwerpen hebben de ouders instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij de vaststelling van de schoolgids. De MR streeft er naar de belangen van alle geledingen zo goed mogelijk te dienen. In de MR gaat het vooral om zaken die iedereen aangaan. De MR is geen “klachtencommissie” voor persoonlijke vragen of zaken. Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de ‘Wet  Medezeggenschap op Scholen’ : www.infowms.nl.

 

Hoe werkt de Medezeggenschapsraad op de Bonkelaar

De MR komt 6 tot 8 keer per schooljaar voor MR vergaderingen samen, op afwisselend de locatie Rotsduif en de locatie Toorop. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent welkom als u eens wilt zien hoe we werken. U kunt zich aanmelden via mr@bonkelaaropoa.nl.

 

 

Aan het begin van het schooljaar maakt de MR een strategiedocument met het werkplan/doelen voor het lopende schooljaar, gebaseerd op het jaarplan van de school. We kiezen uit het jaarplan een aantal belangrijke onderwerpen, waar de MR zich (pro) actief op richt.

 

Data MR vergaderingen 2017-2018

 

Samenstelling

 

In de medezeggenschapsraad van de Bonkelaar zitten 10 personen (5 ouders en 5 personeelsleden). Het streven is een bezetting met een evenredige verdeling van beide locaties. Ouders en personeelsleden kunnen zich aan het begin van het schooljaar aanmelden voor de medezeggenschapsraad. De zittingsduur is telkens 3  jaar.

 

 

Leden:

De nieuwe MR 207-2018                                                                  

 

 

 

Hoe kunt u de MR bereiken?

 

De MR wil namens haar achterban invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterban is hiervoor zeer belangrijk. Wij nodigen u uit om (één van) de leden van de MR te benaderen met uw vragen/ opmerkingen en ideeën. De ledenlijst van de MR en haar bereikbaarheid kunt u vinden op de website van school (‘kopje’ MR) en de prikborden bij de ingang op de locaties. Hier vindt u ook de belangrijkste actuele informatie, de agenda en notulen van de MR-vergaderingen.

 

U kunt ons tevens bereiken via de mail: mr@bonkelaaropoa.nl

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is een bovenschoolse organisatie van ouders en leerkrachten. Van alle 10 openbare scholen wordt 1 ouder van de MR en 1 leerkracht afgevaardigd om zaken, die alle openbare scholen van Almelo aangaan, te bespreken.