Schoolbestuur

 

Openbaar Primair Onderwijs Almelo – OPOA – Voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk

 

 

De openbare scholen in Almelo vinden het aanleren van vaardigheden als rekenen, taal, lezen en schrijven zeer belangrijk.
Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Ook de creatieve vakken en de hulp aan individuele leerlingen krijgen ruime aandacht.

Maar onderwijs geven is meer. De scholen leren de kinderen om te gaan met de waarden en normen die van groot belang zijn in de samenleving: tolerantie, respect en solidariteit. Deze ideeën vindt u terug in de manier waarop de personeelsleden met de kinderen, de ouders en met elkaar omgaan. Dat ziet u ook aan de inhoud van de lessen en de boeken of methoden die gebruikt worden.

De kinderen, ouders en leerkrachten hebben verschillende en eigen opvattingen over godsdienst en levensbeschouwing, zoals iedereen in de samenleving. De scholen schenken uitgebreid aandacht aan deze uiteenlopende denkbeelden en meningen.

 

Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing worden niet verzwegen, maar worden gebruikt als een van de uitgangspunten voor het openbaar onderwijs: zo leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan. Alle kinderen, ouders en leerkrachten zorgen ervoor dat het onderwijs levendig en kleurrijk is. Daarmee zijn de openbare scholen de samenleving in het klein en een afspiegeling daarvan.

 

OPOA verzorgt openbaar primair onderwijs in de gemeente Almelo. Naast de gewone scholen voor basisonderwijs heeft de stichting een SBO (school voor speciaal basisonderwijs) en een regiovoorziening voor niet Nederlandstalige leerlingen.

 

Bestuur en de OPOA-organisatie

 

Per 1 oktober 2013 is er sprake van een nieuwe bestuursvorm voor de Stichting OPOA (conform de wet op het Primair Onderwijs en de Code ‘Goed onderwijs, Goed bestuur’), te weten het Raad van Toezicht model. De gemeenteraad heeft ingestemd met de statutenwijziging van OPOA en de leden van de Raad van Toezicht benoemd.

 

De leden Raad van Toezicht van de Stichting OPOA zijn:

 

  • De heer J.P. Wassens (Jan Peter) / voorzitter,
  • Mevrouw W.G.M. Dijkers-Assen (Wendy),
  • Mevrouw D.A. Verbaan (Diane),
  • De heer J.W. Kromdijk (Jan Willem),
  • De heer G.C.R. van Roekel (Rob).

 

Toelichting op de Code Goed onderwijs, Goed bestuur en het Raad van Toezicht model

 

De PO-Raad (=landelijke vereniging van schoolbesturen) heeft in januari 2010 de Code Goed Bestuur primair onderwijs vastgesteld. Schoolbesturen en intern toezichthouders kregen hierbij de opdracht om de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren te toetsen aan de principes van de Code goed onderwijs, goed bestuur.

 

Wet en Code spreken over scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht. Daarmee wordt gedoeld op de activiteiten ‘besturen’ (maken van beleidskeuzes, nemen van besluiten in het kader van beleid en beheer, de dagelijkse leiding van de organisatie e.d.) en ‘toezien’ (goedkeuren van strategisch beleid en belangrijke besluiten, beoordeling van het besturen e.d.). Deze functies zouden niet door dezelfde persoon/personen uitgeoefend moeten worden.

Stichting OPOA heeft gekozen voor de ‘organieke scheiding’. Daarbij worden de functies van ‘besturen’ en ‘toezien’ statutair verdeeld over twee organen: een Raad van Toezicht die toeziet en een professioneel bestuur (College van Bestuur) dat bestuurt, dus uitvoering geeft aan de dagelijkse leiding van OPOA. In de nieuwe statuten is opgenomen dat het College van Bestuur uit maximaal 2 personen kan bestaan (waarvan een persoon de voorzittersrol heeft).

De heer A. Kraak (Arie) is de voorzitter College van Bestuur.

De dagelijkse leiding in een basisschool van OPOA ligt in handen van een zelfstandige directeur. Hij/zij is de eerst aanspreekbare verantwoordelijke voor de school en verantwoordt zich aan de voorzitter van het College van Bestuur.

 

De Raad van Toezicht heeft als intern toezichtsorgaan een aantal specifieke taken en bevoegdheden (die grotendeels in de wetgeving aan dit orgaan worden toebedeeld). Het betreft het toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur, het functioneren van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Ook heeft de Raad van Toezicht enkele directe eigen taken en bevoegdheden, zoals de aanwijzing van de accountant, benoeming en ontslag van het college van bestuur e.d.

 

(Bron: Code Goed bestuur PO-raad, 2010)

 

Rol gemeenteraad

 

Het nieuwe toezichtmodel brengt met zich mee dat de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad zijn veranderd. De gemeenteraad is nu alleen nog verantwoordelijk voor het vaststellen van (wijzigingen) van de statuten, het benoemen en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht, het bij ernstige verwaarlozing voorzien in het bestuur van de stichting, het besluit tot ontbinding van de stichting en het besluit tot opheffen van een openbare school.

 

OPOA en de medezeggenschap

 

Het bestuur en management van OPOA heeft om goed te kunnen functioneren kritische ouders en personeelsleden nodig. Kritisch in de zin van het verder opbouwen van de organisatie, waarbij volop rekening wordt gehouden met de belangen van ouders en personeelsleden. Een managements- of bestuursbelang hoeft niet altijd parallel te lopen met de ouder- en/of personeelsbelangen.

Op schoolniveau overlegt de directeur over de schoolse zaken regelmatig met de schoolgebonden medezeggenschapsraad (MR) als vertegenwoordiger van OPOA en op bovenschools niveau overlegt de interim bestuursmanager regelmatig met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft de GMR minimaal een keer per jaar een overleg met de Raad van Toezicht.

De beide raden werken in relatie tot het management en bestuur volgens een aantal spelregels: het reglement voor de MR en het reglement voor de GMR.

Indien u als individuele ouder beleidsmatige invloed wenst, dan verloopt dat op schoolniveau via de MR en op OPOA-niveau via de GMR. In de schoolgids staat vermeld wie uw vertegenwoordigers zijn.

 

Het Centraal Management van OPOA is gehuisvest aan de Sluiskade ZZ 187, samen met secretariaat en stafmedewerkers die voor ondersteuning zorgen op de diverse terreinen. Telefoonnummer van het secretariaat: 0546-544700, website: www.opoa.nl