Medezeggenschapsraad

De MR van de Bonkelaar is een enthousiaste club mensen, die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie, communicatie). Hierover spreken wij met de directie en met onze achterban, bestaande uit ouders en personeel.

Taken van de Medezeggenschapsraad

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij behorende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. Een voorbeeld: wanneer de MR met de directie spreekt over veranderingen in de taakverdeling en taakbelasting van het personeel dan hebben de leerkrachten instemmingsrecht. Over andere onderwerpen hebben de ouders instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij de vaststelling van de schoolgids. De MR streeft er naar de belangen van alle geledingen zo goed mogelijk te dienen. In de MR gaat het vooral om zaken die iedereen aangaan. De MR is geen “klachtencommissie” voor persoonlijke vragen of zaken. Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de ‘Wet  Medezeggenschap op Scholen’ : www.infowms.nl.

 

Hoe werkt de Medezeggenschapsraad op de Bonkelaar

De MR komt 6 tot 8 keer per schooljaar voor MR vergaderingen samen, op afwisselend de locatie Rotsduif en de locatie Toorop. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent welkom als u eens wilt zien hoe we werken. U kunt zich aanmelden via mr@bonkelaaropoa.nl.

Aan het begin van het schooljaar maakt de MR een strategiedocument met het werkplan/doelen voor het lopende schooljaar, gebaseerd op het jaarplan van de school. We kiezen uit het jaarplan een aantal belangrijke onderwerpen, waar de MR zich (pro) actief op richt.

Data MR vergaderingen schooljaar 2019-2020

Woensdag 16 oktober

Rotsduif

19.15 uur

Donderdag 14 oktober

Rotsduif

19.30 uur

Dinsdag 21 januari

Toorop

19.00 uur

Maandag 9 maart

Rotsduif

19.00 uur

Woensdag 15 april

Toorop

19.00 uur

Donderdag 14 mei

Rotsduif

19.30 uur


Samenstelling

In de medezeggenschapsraad van de Bonkelaar zitten 10 personen (5 ouders en 5 personeelsleden). Het streven is een bezetting met een evenredige verdeling van beide locaties. Ouders en personeelsleden kunnen zich aan het begin van het schooljaar aanmelden voor de medezeggenschapsraad. De zittingsduur is telkens 3  jaar.

De nieuwe MR 2019 - 2020 

Leden MR ouders:


Lieneke Bolhuis: voorzitter 

Sezgin Sezer

Mehmet Yelegen 

Miriam Kemerink 

Annelies Ten Hove

 

Leden team:

Nicole Kissing: secretaris

Wandy Koelman

Esther Nobbenhuis

Gerlo Jansen

Joyce Rootseler                   

 

 

Hoe kunt u de MR bereiken?

De MR wil namens haar achterban invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterban is hiervoor zeer belangrijk. Wij nodigen u uit om (één van) de leden van de MR te benaderen met uw vragen/ opmerkingen en ideeën. De ledenlijst van de MR en haar bereikbaarheid kunt u vinden op de website van school (‘kopje’ MR) en de prikborden bij de ingang op de locaties. Hier vindt u ook de belangrijkste actuele informatie, de agenda en notulen van de MR-vergaderingen.

 

U kunt ons tevens bereiken via de mail: mr@bonkelaaropoa.nl


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is een bovenschoolse organisatie van ouders en leerkrachten. Van alle 10 openbare scholen wordt 1 ouder van de MR en 1 leerkracht afgevaardigd om zaken, die alle openbare scholen van Almelo aangaan, te bespreken.