Medezeggenschapsraad

De MR van de Bonkelaar is een enthousiaste club mensen, die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie, communicatie). Hierover spreken wij met de directie en met onze achterban, bestaande uit ouders en personeel.

Taken van de Medezeggenschapsraad

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij behorende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. Een voorbeeld: wanneer de MR met de directie spreekt over veranderingen in de taakverdeling en taakbelasting van het personeel dan hebben de leerkrachten instemmingsrecht. Over andere onderwerpen hebben de ouders instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij de vaststelling van de schoolgids. De MR streeft er naar de belangen van alle geledingen zo goed mogelijk te dienen. In de MR gaat het vooral om zaken die iedereen aangaan. De MR is geen “klachtencommissie” voor persoonlijke vragen of zaken. Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de ‘Wet  Medezeggenschap op Scholen’ : www.infowms.nl.

 

Hoe werkt de Medezeggenschapsraad op de Bonkelaar

De MR komt 6 tot 8 keer per schooljaar voor MR vergaderingen samen, op afwisselend de locatie Rotsduif en de locatie Toorop. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent welkom als u eens wilt zien hoe we werken. U kunt zich aanmelden via mr@bonkelaaropoa.nl.

Aan het begin van het schooljaar maakt de MR een strategiedocument met het werkplan/doelen voor het lopende schooljaar, gebaseerd op het jaarplan van de school. We kiezen uit het jaarplan een aantal belangrijke onderwerpen, waar de MR zich (pro) actief op richt.

Data MR vergaderingen 2018-2019
 

data MR vergaderingen schooljaar 2018-2019, starttijd 19.15u 

Woensdag  

10 oktober  

Rotsduif  

Donderdag  

22 november  

Toorop  

Dinsdag  

15 januari  

Rotsduif  

Woensdag  

27 februari  

Toorop  

Donderdag  

18 april  

Rotsduif  

Dinsdag  

5 juni  

Toorop  

 

Samenstelling

In de medezeggenschapsraad van de Bonkelaar zitten 10 personen (5 ouders en 5 personeelsleden). Het streven is een bezetting met een evenredige verdeling van beide locaties. Ouders en personeelsleden kunnen zich aan het begin van het schooljaar aanmelden voor de medezeggenschapsraad. De zittingsduur is telkens 3  jaar.

Leden:

De nieuwe MR 2018-2019

Leden MR ouders:

Arno Krikke: voorzitter

Lieneke Bolhuis

Angie Lukman

Ruben de Jong

Annelies Ten Hove

 

Leden team:

Nicole Kissing: secretaris

Wandy Koelman

Esther Nobbenhuis

Gerlo Jansen

Joyce Rootseler                                                        

Hoe kunt u de MR bereiken?

De MR wil namens haar achterban invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterban is hiervoor zeer belangrijk. Wij nodigen u uit om (één van) de leden van de MR te benaderen met uw vragen/ opmerkingen en ideeën. De ledenlijst van de MR en haar bereikbaarheid kunt u vinden op de website van school (‘kopje’ MR) en de prikborden bij de ingang op de locaties. Hier vindt u ook de belangrijkste actuele informatie, de agenda en notulen van de MR-vergaderingen.

 

U kunt ons tevens bereiken via de mail: mr@bonkelaaropoa.nl

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is een bovenschoolse organisatie van ouders en leerkrachten. Van alle 10 openbare scholen wordt 1 ouder van de MR en 1 leerkracht afgevaardigd om zaken, die alle openbare scholen van Almelo aangaan, te bespreken.